1.
Zhu Z. Modeling Mandarin rhotacization with Recursive Schemes. Proc Ling Soc Amer. 2023;8(1):5510. doi:10.3765/plsa.v8i1.5510